در راستای ارائه ی خدمات در بستر کاری موجود ، آسفالت کردان علاوه بر تولید و فروش محصولات خود ، خدمات اجرایی شامل زیر سازی و روسازی راه را با در اختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات روز به انجام می رساند.